top of page

Om våra utbildningar och kurser

Aktivt Föräldraskap® – Active Parenting var de första s.k. samspelsprogram som lanserades i Sverige.
Vår första kurs hölls 1997 och vi har sedan dess haft möjlighet att beröra, inspirera och bidra till förändring i tusentals familjer.

 

Aktivt Föräldraskap finns som tre olika kurser:

Aktivt Föräldraskap®-Småbarn

Aktivt Föräldraskap®-Förskolebarn och skolbarn

Aktivt Föräldraskap®-Tonår


Alla kurserna är både förebyggande och hälsofrämjande. Vårt syfte är att främja hälsa både för föräldrar och barn – inte att korrigera beteende. Vi arbetar utifrån värden som likvärdighet och ömsesidig respekt.

 

Vi ger oss inte ut för att ha de rätta svaren. Det finns inga rätta svar. Allt beror på vad du vill med ditt föräldraskap, vilka värden som är viktiga för dig, vem du är och hur situationen ser ut. Vi vill snarare inspirera, uppmuntra till reflektion och föra en dialog kring föräldraskapet.


 

Aktivt Ledarskap finns som två olika kurser:

Aktivt Ledarskap® i förskolan

Aktivt Ledarskap® i skolan

 

Även dessa kurser är förebyggande och hälsofrämjande och bygger på relationens stora betydelse för både vårt välmående och för vårt lärande. Många förskolor och skolor berättar om den stora förändring som skett när man har implementerat förhållningssättet på skolan.

 

Störst förändring får man när förskolan eller skolan arbetar med både personal och föräldrar.

Här kan du läsa om en oberoende studie gjord av Umeå universitet där 6 olika föräldraprogram ingick.

Här kan du läsa om en oberoende studie gjord av Örebro universitet där flera föräldraprogram ingick. Länk till studien gjord av Håkan Stattin på Örebro universitet.

Ursprungsprogrammen är framtagna av Dr Michael Popkin, PhD, Active Parenting Publishers USA, och har översatts och utvecklats för svenska marknaden. Agnetha Stagling Birgersson är utbildningsansvarig och har varit ansvarat för den svenska utvecklingen och omarbetningen. Gruppledare och input från föräldrar har bidragit till att berika och utveckla kurserna.

De svenska kurserna innehåller alla kärnkomponenter från ursprungsprogrammen men har mycket större fokus på vikten av anknytning, kontakt och det relationella. I anpassningen och utvecklingen av de svenska programmen har vi haft stor nytta av vår dialog med den danske familjeterapeuten Jesper Juul och den svenske barnläkaren Lars H Gustafsson samt den kanadensiska psykologen Gordon Neufeld.

Vår ambition är att våra utbildningar skall vara ”levande” och under ständig utveckling i linje med de senaste rönen inom modern forskning.

Vi förmedlar ett förhållningssätt som stimulerar till samarbete och målet är ett barn som väljer att samarbeta, inte ett barn som ”lyder”. Förhållningssättet har många beröringspunkter med barnkonventionen, med likvärdighet och ömsesidig respekt i centrum. Barnkonventionen ingår i alla våra kurser.

bottom of page