top of page

Forskning och evidens

Forskning och evidens är fortfarande, på området föräldrastöd, relativt outvecklat och komplicerat.
Inte minst när det gäller hälsofrämjande insatser och hälsofrämjande kurser.

 

Det är viktigt att ställa sig frågan: ”Vad är det vi vill ha evidens för?”

Väldigt mycket forskning, när det gäller föräldrastöd, bygger på att mäta korrigering av beteende och förändring av beteende men ett förändrat beteende behöver ju inte betyda att barnet/ungdomen mår bra. Det kan ju lika gärna innebära att barnets psykiska hälsa är väldigt dålig och att barnet bara har lärt sig att ge upp mer av sig själv för att göra som omgivningen förväntar sig och vill. Det skapar ingen hälsa.

 

Forskning kring föräldrastöd är i Sverige fortfarande väldigt ung och studierna är ofta gjorda på ett mycket litet urval av föräldrar. Studierna är också väldigt ofta gjorda av forskare eller institutioner som på något sätt har något ansvar för eller är inblandade i spridningen av programmet, kursen eller insatsen i Sverige. 

Forskning används ofta för att bevisa något som man redan tror sig veta och kan aldrig vara objektiv.

 

Forskning och evidens är viktigt och det är något vi behöver men forskning är ingen SANNING.

Som vi alla vet har forskare i många, många år övertygat oss om att fett är den stora källan till ohälsa.
Idag vet vi att de hade fel.

 

Detta har fått stora konsekvenser i form av personligt lidande, ohälsa och samhällsekonomiska kostnader.

Det är viktigt att läsa forskning med ”skarpa glasögon” och noga granska kvalitet, källor, metoder, vad det är man söker evidens för, samröre med programskapare, programföreträdare och spridning i Sverige, för att kunna bedöma relevans och värde av forskningen.

 

Någon långsiktig forskning av föräldrastöd eller föräldrakurser finns ännu inte i Sverige men det finns kortsiktiga studier och intresset för denna typ av forskning växer i Sverige. Förhoppningsvis kommer vi att se en utveckling av de metoder och principer som används i denna typ av forskning.

Under tiden får vi lita på de indikationer vi ser, titta på vad övrig forskning säger och dra nytta av beprövad erfarenhet. Men glöm inte att ta på dig dina ”skarpa glasögon.”

Forskning som gjorts på Active Parentings kurser i Sverige:

 

Om föräldrastödsprogram på universell nivå av Håkan Stattin
 

Effektstudie från Umeå Universitet av Hans Löfgren
 

Läs artikel av Jesper Juul

Forskning som gjorts i USA:

Active Parentings program är evidensbaserade Läs mer här
(
länk till Active Parenting USA)
 

Om forskning hos SAMHSAs NREPP Läs mer här

(länk till SAMHSA, Substance Abuse and Mental Health Administration, USA)

bottom of page